top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA KUPOVINU USLUGA U ESCAPE ROOM&BOX OSIJEK 
(R-DESIGN d.o.o.)
Opći uvjeti poslovanja (OUP) su javno objavljeni na internetskoj stranici www.escaperoomosijek.com OUP su na snazi do opoziva. 
U okviru ovih OUP kupac je fizička ili pravna osoba koja zakupi, odnosno, kupi robu ili uslugu pravne osobe R-DESIGN d.o.o., Lučki Prilaz 2, 31000 Osijek
Robe i usluge su ponuđene na internetskoj stranici www.escaperoomosijek.com. Prilikom kupovine (usluga ili kupovine roba, u nastavku; zakup) smatra se da je naručitelj upoznat s OUP, a zakup se odvija kao prihvaćanje OUP.
Poslovi se sklapaju u sjedištu pružatelja usluga, putem interneta i izvan poslovnih prostora uz prethodni dogovor i pojašnjenje pružatelja usluga.
U okviru ovih OUP pismenom se komunikacijom smatra i dopisivanje među strankama koje se provodi putem sredstava komunikacije (e-pošta, fax, SMS poruke, WhatsApp, Viber, Hangouts, Skype, Facebook Messenger).
AUTORSKA PRAVA
Zabranjeno je kopiranje elemenata same sobe, scenarija igre te elemenata igre. Scenariji i tijek igre kao i svi tehnički elementi predstavljaju cjelovito autorsko djelo i zaštićeni su.
USLUGA
Ovi se opći uvjeti odnose na korištenje usluge (kupnja ulaznice) ESCAPE ROOM OSIJEK i ESCAPE BOX OSIJEK.
Escape room (soba za bijeg) je na poseban način organizirana zgrada ili dio zgrade, potpomognuta računalnom, audio/video ili nekom drugom tehnologijom.
Korisnici unajmljuju na takav način opremljenu zgradu ili dio zgrade s ciljem da se svjesno puste zaključati. Dok su zaključani, korisnici pokušavaju što brže riješiti zagonetke, zadatke ili prevladati druge prepreke i naći ključ/izlaz.
Cilj korisnika je da kroz igru iskušaju svoje mentalne i psihofizičke sposobnosti te da postignu rekordno vrijeme bijega iz sobe za bijeg.
Escape box je edukativna igra koja je posebno osmišljena na način da korisnici korištenjem vlastitih mentalnih i psihofizičkih sposobnosti riješavaju zagonetke i zadatke, a koja igra se igra u prostoriji po odabiru i pozivu korisnika.
R-Design d.o.o. korisnicima pruža zakup igre (zajedno s nacrtom za igru i rekvizitima za igru koji su nužni da se igra može održati). Korisnici se za zakupljeno vrijeme obvezuju platiti ugovoren iznos novca za plaćanje usluga.
PRAVNI POSAO I STRANE U PRAVNOM POSLU
Kod usluge escape room (soba za bijeg) stranka unajmljuje posebno uređenu zgradu ili poseban dio zgrade na određeno vrijeme (zakup).
Kod usluge escape box stranka unajmljuje posebno izrađenu kutiju na određeno vrijeme (zakup).
Na pravni se posao na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju zakup. Isključene su odredbe koje uređuju dugotrajni zakup.
Na zakupnine koje su plaćene putem interneta ili nekog drugog oblika prodaje na daljinu se osim navedenih odredbi primjenjuju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje uređuju prodaju na daljinu.
ZAKUPCEM se smatra svaki igrač/stranka (pravna ili fizička osoba) koja putem internetske stranice u prostorijama pružatelja usluga ili izvan prostora pružatelja usluga sklopi pravni posao u obliku kupovine roba ili zakupa usluga koje su predmet redovite ili posebne ponude ponuditelja.
PONUDITELJEM roba ili usluga se smatra R-Design d.o.o. koji nudi, odnosno, prodaje robu ili usluge koje su dio redovne ili posebne ponude.
IZVRŠITELJI UGOVORA postaju strane u pravnom poslu nakon što naručitelj s izvođačem neposredno stupi u ugovorni odnos.
STANDARD USLUGA
Ponuditelj i izvršitelji ugovora dužni su poštovati osobnost i štititi privatnost zakupca. Za otkrivanje osobnih ili drugih osjetljivih podataka obvezuju se da će pribaviti suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose. Navedena odredba ne vrijedi u slučaju da podatke zatraži nadležno tijelo zbog provođenja svojih nadležnosti.
Ponuditelj i izvršitelji ugovora dužni su pružiti usluge u opsegu i na način kako je naručitelju (stranci) obećano, ponuđeno, odnosno, ugovoreno. Izuzetak od toga je samo viša sila ili nemogućnost ispunjavanja istog zbog ovisnosti o trećoj osobi.
Ponuditelj i izvršitelji ugovora su tijekom izvršenja narudžbe obvezni postupati najmanje s pažnjom dobrog gospodara, zaštititi interese naručitelja i ponuditelja i nastojati spriječiti svaku zloporabu u bilo kom obliku.
PRAVILA IGRE
Zakupci su prije početka escape room igre dužni potpisati suglasnost za provođenje audio/video nadzora, a s kojim se obvezuju da neće kršiti zabranu otkrivanja tajne. Također i suglasnost za obradu osobnih podataka s kojom daje izjavu da je upoznat sa svojim pravima prema GDPR.
Zakupci su dužni pažljivo čuvati zgradu, dijelove zgrade te opremu.
Posebno označena mjesta nisu dio igre i ne vode k rješenju u igri.
Zakupci odgovaraju za štetu na posebno označenoj opremi ili dijelovima zgrade.
Zakupci su dužni postupati prema uputama koje im posreduje ponuditelj prije, tijekom ili nakon završene igre.
Ako tijekom igre treća osoba ili viša sila onemogući nastavak igre, vrijeme se zaustavlja. Igra se na želju zakupnika nastavlja čim prestane uzrok prekida. U suprotnom se zakupniku vraća iznos plaćen za uslugu (zakupnina).
Zakupnik može u bilo koje vrijeme prije vremena završiti ili napustiti igru. U tom se slučaju iznos zakupnine ne vraća.
Zakupnik je dužan sam dosljedno čuvati svoju imovinu i zdravlje i izbjegavati izvore opasnosti, odustati ili se suzdržavati od postupaka koji mogu ugroziti sigurnost, zdravlje te imovinu naručitelja ili drugih sudionika.
AUDIO/VIDEO NADZOR
Ponuditelj na području sobe za bijeg iz sigurnosnih razloga za potrebe usmjeravanja i davanja uputa provodi audio/video nadzor.
Područje audio/video nadzora je označeno.
Sklapanjem posla se smatra da su zakupci upoznati s audio/video nadzorom. Upoznavanje se osim putem ovih OUP provodi i neposredno prije početka igre.
Suglasnost za audio/video nadzor je uvjet za zakup sobe za bijeg.
Ponuditelj pomoću audio/video nadzora prati tekuća zbivanja i ne zadržava podatke. Budući da se podaci putem nadzora ne bilježe, ponuditelj u vezi s tim nadzorom nije dužan oblikovati katalog podataka.
IZVRŠITELJI UGOVORA
Ugovorni izvršitelj usluga je fizička ili pravna osoba koja nije zaposlena kod ponuditelja, ali za ponuditelja obavlja određene poslove kao ugovorni partner.
Izvršitelji ugovora dužni su poštovati sve poslovne, etičke i profesionalne standarde s područja rada.
Izvršitelji ugovora dužni su poštovati zakonodavstvo koje ih obvezuje na njihovom području rada te se suzdržavati od svih postupaka koji mogu uzrokovati bilo kakvu štetu strankama (naručiteljima) ili ponuditelju.
Štetom se smatra i nemarno pružanje usluga, samovolja u vezi s ugovornim obvezama i zadiranje u prava naručitelja, odnosno, svako postupanje koje za posljedicu može imati povredu ugleda ponuditelja ili naručitelja.
Kršenje standarda usluga može biti temelj za otkaz ugovora i ugovornu kaznu izvršitelju ugovora.
U slučaju potraživanja zbog kršenja od strane izvršitelja ugovora ponuditelj pridržava pravo na regresni zahtjev pored ugovorne kazne.
POSEBNI DOGOVORI I OBAVEZA OBAVJEŠTAVANJA
Ako se zakupnik i ponuditelj dogovore u vezi s posebnim dogovorima, to će urediti u obliku pisanog pravnog akta. Ako posebni dogovori ne uređuju pitanja drugačije, vrijede posebni dogovori pored OUP i na odgovarajući način dopunjuju ove OUP.
Zakupnik je dužan ponuditelja uvijek obavijestiti, odnosno, upoznati ga s posebnim okolnostima koje mogu utjecati na provedbu, rizike ili uspjeh usluge:
-    prije ugovaranja pravnog posla,
-    ako posebne okolnosti nastanu nakon ugovaranja pravnog posla,
-    što je prije moguće.
Ponuditelj se obvezuje da će se posredovane podatke proučiti i procijeniti rizike.
Ako ponuditelj procijeni da je rizik za zakupnika veći od koristi koju bi zakupnik mogao imati, ponuditelj ima pravo odbiti sklapanje pravnog posla ili sklopiti drugi posao uz posebne uvjete.
Propuštanje obavještavanja od strane naručitelja ili ponuditelja se u skladu s obveznim pravom smatra neispunjavanjem bitnih elemenata pravnog posla što za posljedicu može imati odustajanje od pravnog posla.
Sklapanjem pravnog posla zakupnik preuzima odgovornost za neispunjenje obveze obavještavanja pri čemu za nastalu štetu odgovara građanski i kazneno u skladu s važećim zakonskim propisima.
Zakupnik je suglasan da sam snosi posljedice štete koja bi mogla nastati pod uvjetom da je šteta nastala na temelju, proizlazi ili je uvjetovana posebnim okolnostima o kojima ponuditelj nije bio uredno obavješten.
Obavijest se smatra urednom ako je posredovana u pisanom obliku i to kao sastavni dio pravnog akta ili kao pismena obavijest pri čemu se pismenom obavijesti smatra i elektronička pošta koja sadrži dovoljno osobnih prepoznatljivih oznaka da je moguće sa sigurnošću odrediti autora.
Prije zakupa se obavijest o posebnim okolnostima može posredovati i usmeno.
ODREDBE O POSLOVNOJ TAJNI
Bez pisane suglasnosti ponuditelja zakupci ne smiju izdati tajnu sobe za bijeg. Zakupci se zakupom i plaćanjem usluga R-Design d.o.o. obvezuju da tajnu neće objaviti ili je na bilo koji drugi način odati javnosti.
Svaki zakupnik suglasan je s uvjetima iz prethodnog stavka te s građanskom odgovornošću za poslovnu štetu koju snosi ako prekrši dogovor iz prethodnog stavka.
Sporazum i drugi pravni akti koji individualno definiraju međusobne odnose smatraju se poslovnom tajnom.
Komunikacija i informacije koje razmjenjuju ponuditelj i zakupnik su poslovna tajna. Za otkrivanje podataka ponuditelj se obvezuje da će zatražiti suglasnost zakupnika, pri čemu ova odredba nije u suprotnosti s važećim zakonskim odredbama na tom području koje određuju otkrivanje podataka za potrebe provođenja vlasti u Hrvatskoj.
Odredbe o poslovnoj tajni nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Stranka slobodno raspolaže svojim osobnim podacima.
DOGOVOR O IZBORU PRAVA
Posebne odredbe o izboru prava za potrošačke ugovore se ne primjenjuju.
U slučaju poslovanja među poslovnim subjektima (gospodarski ugovori) vrijedi da ako se ponuditelj i naručitelj posebno ne dogovore o izboru prava, zakupnik je suglasan s odabirom hrvatskog prava za rješavanje svih spornih pitanja.
Za sporove između ponuditelja i naručitelja nadležni su hrvatski sudovi, pri čemu je mjesno nadležan sud u Osijeku.
OBJAVA I OBRADA PODATAKA
Ponuditelj preuzima odgovornost u vezi s čuvanjem i uporabom podataka od trenutka predaje.
Naručitelj koji je pravna osoba suglasan je s objavom prepoznatljivog znaka firme i firme naručitelja u posebnoj rubrici na internetskoj stranici ponuditelja.
Zakupnik je suglasan s obradom i uporabom osobnih podataka u svrhu informiranja, oglašavanja te u statističke svrhe od strane pravne osobe R-Design d.o.o.
U slučaju da s tim uvjetima nije suglasan, zakupnik je dužan o tome upozoriti ponuditelja prilikom sklapanja pravnog posla ili pismeno zahtijevati prestanak obrade. Pismenim zahtjevom se smatra i elektronička poruka koja sadrži dovoljnu količinu podataka na osnovu kojih je moguće utvrditi imatelja obrađenih osobnih podataka (npr. ime i prezime).
ZAKUP ULAZNICE
Ponuditeljeve internetske stranice www.escaperoomosijek.com nude plaćanje zakupnine i rezervaciju sobe za bijeg u posebnom rezervacijskom sustavu.
Ponuditelj je odgovoran za naručivanje slobodnog termina na način i u opsegu kojeg dogovori sa zakupnikom.
Zakupnik može odustati od zakupa nakon izvršene transakcije u roku od 24h od rezervacije termina. Odustajanje od ugovora mora biti predano pismeno, pri čemu u obzir dolazi i elektronička pošta. U slučaju odustanka u roku od 24h, zakupnik ima pravo na povrat zakupnine u punom iznosu.

U slučaju odustanka nakon 24h od rezervacije, zakupnik nema pravo na povrat zakupnine.
IZMJENA TERMINA
Izmjena izabranog termina moguća je uz pisani zahtjev koji je dostavljen najmanje 24 sata prije termina putem e-maila: escaperoomosijek@gmail.com
PLAĆANJE USLUGA
Cijene su uređene cjenikom, objavljenom na www.escaperoomosijek.com i dostupnom na uvid kod ponuditelja.
Zakupnik je dužan platiti zakupninu u cijelosti prije početka igre.
Plaćanje se može izvršiti i karticom ili po predračunu.
POKLON BONOVI
Poklon bon se ne izdaje na ime. Naručitelj ga može iskoristiti za rezervaciju za sebe ili ga dati na korištenje trećoj strani. Bon je iskoristiv samo unutar roka definiranog na bonu. Valjani su samo poklon bonovi čija je cijena u cijelosti plaćena prije početka igre. Osobe koje su rezervaciju termina napravile putem poklon bona smatraju se zakupnicima te se na njih primjenjuju ista prava i obveze koja su definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
Plaćanje poklon bona se može izvršiti i karticom ili po predračunu. Poklon bon nije moguće zamijeniti za novac, kao što nije moguće primiti drugo sredstvo plaćanja u zamjenu za bonove.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU
Sve za naručitelja rizične životne situacije nije moguće predvidjeti. Zbog toga je ponuditelj oslobođen odgovornosti za posljedice koje proizlaze iz postupaka naručitelja ili nastanu zbog više sile.
Ponuditelj upoznaje zakupnika s onim podacima i rizicima koji mogu utjecati na pravni odnos, a ponuditelju su poznati. To ni u kom slučaju ne znači da je ponuditelj dužan zakupnika informirati o svim mogućim rizicima.
Ponuditelj ne odgovara za štetu nastalu zbog ponašanja koje šteti ugovornim stranaka, a osobito ne za one postupke zakupnika koji onemogućavaju provođenje prihvaćenih dogovora.
Zakupnik nema pravo na naknadu štete ako se ispostavi da ju je sam izazvao svojim ponašanjem, a osobito kad je sam kršio odredbe o pravilima igre, zaštiti osobnih podataka, poslovne tajne i obaveze obavještavanja.
Ponuditelj je oslobođen odgovornosti u  svakom smislu kad naručitelj ponuditelja ne obavijesti o okolnostima, odnosno, uvjetima koji mogu utjecati na pridržavanje, odnosno, izvršenje ugovora, u nekom njegovom dijelu ili u cijelosti.
Zakupnik je dužan odmah naknaditi štetu koju je izazvao zbog nemara ili namjerno. U slučaju da se šteta ne može odmah procijeniti, zakupnik osim štete snosi i troškove službenog procjenitelja.
Ponuditelj se obvezuje samo u granicama odnosa kojeg ugovara sa zakupnikom.
Ponuditelj ne odgovara za kršenja izvršitelja ugovora koji nije u radnom odnosu kod ponuditelja. Ako izvršitelj ugovora počini kakvo kršenje, odnosno, prouzroči štetu, ima obvezu sam naknaditi štetu zakupniku.
Zakupnik je dužan ponuditelja upozoriti na kršenje od strane izvršitelja ugovora čim je to moguće. Štetu koja bi im mogla nastati neposredno od strane izvršitelja ugovora trebaju potraživati od izvršitelja ugovora.
U slučaju da je ponuditelju prouzročena šteta, zakupnik je ponuditelju dužan naknaditi štetu. I ponuditelj je obavezan naknaditi štetu ako ponuditelju prouzroči štetu zbog nemara ili namjerno.
Ponuditelj nije odgovoran za drugačiju interpretaciju i korištenje posredovanih informacija koji odstupaju od danog objašnjenja, dogovora ili standarda struke. Ponuditelj nije odgovoran za samovoljne postupke zakupnika koji nisu u skladu s uputama (upozorenjima) i odredbama ugovora i opće poznatim standardima ponašanja, odnosno, samozaštite koje posreduje ponuditelj, ugovorni partner ili druga institucija/pojedinac.
Ponuditelj je odgovoran za pažljivost u pružanju usluga u opsegu standarda struke.
OUP dostupni su na internetskoj stranici www.escaperoomosijek.com te u poslovnim prostorima ponuditelja.
OUP su na snazi od 01.12.2022.
Vaša prava na temelju GDPR:
Kao osoba koja je nositelj podataka imate određena prava vezana uz zaštitu osobnih podataka koje je prikupio i pohranio R-Design d.o.o.
Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, imate pravo na pristup podacima koji se odnose na vas, pravo na ispravak podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na brisanje podataka i pravo na prijenos podataka.
Zahtjev možete poslati na e-mail adresu escaperoomosijek@gmail.com
Rukovanje vašim osobnim podacima:
Prikupljamo vaše podatke u skladu s namjenom za koju ste nam ih dali. Podatke nećemo koristiti u druge svrhe.
Za obradu osobnih podataka (samo e-mail) surađivat ćemo s vanjskim pružateljima usluga: Campaign monitor .. koji su također dužni biti skladu s GDPR.
Prikupljamo podatke na temelju vašeg pristanka ili na temelju ugovora.
Zadržavamo osobne podatke koje ste nam dali pri prijavi na e-novosti (newsletter) sve dok ne otkažete pretplatu.
Zadržavamo osobne podatke koje ste nam dali pri registraciji za nagradne igre u skladu s primjenjivim zakonima koji se odnose na rukovanje osobnim podacima u nagradnim igrama (važeći porezni propisi)
Osobne podatke koje ste nam ostavili prilikom rezervacije termina zadržavamo 10 godina kako bismo implementirali i pružili kvalitetniju korisničku uslugu.
Izjave koje ste potpisali u svrhu zaštite tajni zadržavamo dok se soba ne zatvori tj. u skladu s važećim zakonom.
Svi ostali osobni podaci u kontekstu ugovorne suradnje moraju se čuvati u skladu s važećim zakonom.

bottom of page